... zdravá síla přírody pro tělo i duši

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.aromaterapie-praha.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Základní údaje

Provozovatel obchodu a dodavatel zboží: Jana Komers Svobodová, Aromaterapie Vinohradská 55, 120 00 Praha 2,IČO: 15345505, DIČ: CZ6853071533

1. Všeobecné ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele setýkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení odkupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.aromaterapie-praha.cz stejně jako ve svých provozovnách. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá podobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkamia že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobempřed vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimiseznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejíhoúspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.aromaterapie-praha.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

2. Uzavření kupní smlouvy

Příjem objednávek je možný činit prostřednictvím internetového obchodu: www.aromaterapie-praha.cz

Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení o stornu objednávky ze strany objednatele.

Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího ododatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o registraci/evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy.

Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.aromaterapie-praha.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 sev tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

 

3. Platební podmínky a cena zboží

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.

Kupní cenuje možné uhradit v hotovosti (přímý nákup, dobírka) nebo převodním příkazem naúčet prodávajícího. Okamžikem úhrady se rozumí při platbě v hotovosti (přímýnákup, dobírka) - převzetí příslušné částky zmocněnou osobou; při převodu na účet den připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě evidovaného dluhu nejsou objednávky vyřizovány do doby uhrazení dluhu.

V případě, že se balíček vrátí zpět odesílateli, bude účtováno při další objednávce dvojí poštovné.
Poštovné do zahraničí platí vždy odběratel.

Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využítdalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat platbu předem ve výši 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven „daňový doklad“- faktura.

Způsoby plateb:

 • platba v hotovosti při převzetí zboží
 • platba bankovním převodem na účet 

Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklad yspojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

Ceny zboží nabízeného v internetovém obchodě www.aromaterapie-praha.cz se mohou lišit od cen zboží nabízeného v kamenném obchodě Aromaterapie Vinohradská 55, Praha 2.


4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží

Zboží prodávající expeduje v pracovních dnech zpravidla do jednoho týdne. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Objednávky jsou vyřizovány v pořadí, ve kterém přicházejí. Zásilky jsou expedovány prostřednictvím České pošty a.s., případně jiné zasilatelské společnosti, nebo je možné zásilku vyzvednout v kamenném obchodě Aromaterapie Vinohradská 55, Praha 2. Doba doručení se řídí vnitřními předpisy České pošty a.s. nebo jiného zasilatelské společnosti. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura. Dodavatel dodá spolu se zbožím vždy jeden výtisk faktury - daňového dokladu.

Upozornění: U objednávek obsahujících speciální výrobky se prodlužuje doba vyexpedování od dodavatele.

Pokud odběratel objedná dopravu zboží prostřednictvím České pošty nebo jiné zasilatelské společnosti, dodavatel expeduje zboží až ve chvíli, kdy je připsána částka za objednané zboží včetně poštovného na jeho bankovní účet. Z důvodu nevyzvedávání objednaného zboží některými zákazníky, kdy náklady na poštovné zcela zbytečně nesl dodavatel a navíc se zásilka prodražovala, neposíláme na dobírku, ale jen proti platbě na účet předem. 

Odběratel obdrží zboží formou balíku do ruky. Výše poštovného je stanovena dle aktuálního ceníku České Pošty nebo jiné zasilatelské společnosti.

Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.

Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
 
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží astvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozená. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte.

Obaly - Dodavatel odpovídá za to, že obaly dodávaných produktů splňují všechny zákonné požadavky. Text na etiketě odpovídá textu schválenému státní autoritou. Pokud se návod k použití nevejde na etiketu, je uveden v příbalovém letáku, a tvoří tak jeho nedílnou součást. Na obalu je vždy vyznačeno datum minimální trvanlivosti přípravku.


5. Odstoupení od kupní smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky na čísle 224911337 nebo na emailu aromaterapie.praha@seznam.cz.

Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ nanákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují seustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách).

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovémobchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje odsmlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@aromaterapie-praha.cz.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, či u kosmetických přípravků otevřen originální obal, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.  Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit prodávajícímu i poskytnutý dárek.

Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva naodstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebospotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako proti hodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škodya započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečněvynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy


6. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li tomožné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i vpřípadě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo zvadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl,že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitelje oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v dobědvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců odpřevzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


7. Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovitne souhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to takže zašle emailovou zprávu na info@aromaterapie-praha.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícíhoa dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


8. Náklady na použití komunikačních prostředků nadálku

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků nadálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.