... zdravá síla přírody pro tělo i duši

Reklamační řád

Prodávající je Jana Komers Svobodová, Aromaterapie Vinohradská 55, 120 00Praha 2

IČO: 15345505, DIČ: CZ6853071533

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující - spotřebitel.

Všeobecná ustanovení

Tentoreklamační řád byl vypracován v souladu s Občanským zákoníkem, ve smyslu zákonač. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb. O ochraněspotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží,u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží jepřikládána faktura, která slouží jako dodací a záruční list.

1.Základní podmínky reklamace

 1. Vyskytne- li se u zakoupeného zboží vzáruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 2. Vadou se rozumí taková změna zboží,která znemožňuje jeho další použití.
 3. Za vadu nelze považovat změnu zboží,která byla způsobena neodborným či nešetrným zacházením, použitím výrobku vrozporu s jeho účelem či návodem k použití, mechanickým poškozením, opotřebenímnebo částečným spotřebováním.
 4. Prodávajícímá právo zamítnout reklamaci zboží v případě zjevné manipulace s doklady,vztahujícími se ke zboží.

2.Místo a způsob uplatnění reklamace

 1. Zákazník může uplatnit reklamaci vmístě nákupu nebo přímo v sídle společnosti, pokud je totožné s místem nákupu.Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, telefonicky, popřípadě poštou.
 2. Nákup reklamovaného zboží prokazujezákazník nejlépe nákupním dokladem.
 3. Reklamované zboží je nutné zaslat naadresu prodávajícího, pokud se zákazník s pověřeným pracovníkem nedohodnejinak. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.
 4. O způsobu vyřízení reklamace rozhodnepověřený pracovník.
 5. Pověřený pracovník je povineninformovat zákazníka o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případnévýměny či opravy a o době jejího trvání. Pokudzákazník uplatní některá z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo navýměnu zboží, odstranění vady, slevu apod., nemůže volbu uplatněného právaměnit, pokud se nedohodne s pověřeným pracovníkem jinak.

3.Lhůty pro uplatnění reklamace

 1. Právo z odpovědnosti za vady musí býtuplatněno v záruční době. Reklamaci je nutné uplatnit ihned, jakmile se vadaobjevila, bez zbytečného odkladu. Záruční doba se liší podle charakteru a typuzboží. Šarže na zboží je uvedeno spotřebujte do.
 2. Záručnídobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správnémpoužívání může zboží, vzhledem ke svému charakteru, vlastnostem, danému účelu arozdílnosti v intenzitě jeho používání, vydržet.

4.Lhůty pro vyřizování reklamace

 1. Prodávajícíje povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-tikalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

5.Odstranitelné vady

Odstranitelná vada je takovávada, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalitazboží.

 1. V případě výskytu odstranitelné vadymá kupující právo , aby tato byla bezplatně, včas a řádně odstraněna,nejpozději však do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.
 2. Není-li provedení opravy, vzhledem kpovaze a charakteru vady, možné, má kupující právo požadovat výměnu zboží.Pokud výměna zboží není možná, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit.
 3. Navýměnu zboží či odstoupení od smlouvy má kupující, v případě odstranitelnévady, právo tehdy, nebyla-li reklamace vyřízena do 30-ti kalendářních dnů odedne jejího uplatnění nebo při výskytu většího počtu odstranitelných vad,nejméně tří stejných vad, pro které není možné zboží řádně užívat.

6.Neodstranitelné vady

Neodstranitelná vada jetaková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné a žádoucívzhledem k povaze a charakteru zboží.

V případě neodstranitelnévady, která brání v řádném užívání zboží, má kupující právo požadovat výměnuzboží za nové, bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. ledna2015